Frågor och svar

Vad är Med Doc Info?


I en värld där flexibilitet, mobilitet och resandet blir allt mer omfattande har det akuta medicinska informationsbehovet blivit allt större för att snabbt och säkert kunna ge människor personlig adekvat behandling.
Om man råkar ut för akut sjukdom eller olycka utomlands, och den drabbade p. g. a. medvetandepåverkan eller språksvårigheter ej kan redogöra för sin medicinska bakgrund, kan det vara av livsavgörande betydelse att den behandlande sjukvården snarast får tillgång till adekvat medicinsk information.
Även inom det egna landet kan denna information vara av stor betydelse om den drabbade av någon anledning ej kan redogöra för sin medicinska bakgrund.
Målsättningen är att behandlande sjukvårdsenhet skall ha tillgång till personens medicinska journalkopia inom 4 timmar dygnet runt, året runt, över hela världen.

Vad bygger systemet på?


För varje ansluten individ läggs upp en Med Doc Info journal. Journalen förvaras enligt sekretesslagen och är upprättad av läkare vid officiell sjukvårdsinrättning (sjukhus, vårdcentral) eller motsvarande. Journalhandling kan också läggas upp av Med Doc Info´s egna läkare. Varje ansluten får också ett ICE kort med kortfattad medicinsk information.

Hur fungerar det utomlands?


För internationell användbarhet anges alla tidigare och aktuella sjukdomar, skador, kirurgiska ingrepp och allergier av betydelse enligt en allmän internationell klassifikation (ICD – 10) och kompletteras med latinska/engelska namn.
Läkemedel anges med såväl försäljningsnamn som innehållande substanser (generiskt namn) för att underlätta tolkningen för den behandlande sjukvården världen över.

Vad innehåller Med Doc Info journalen?


Utöver patientens medicinska bakgrund och aktuella medicinska tillstånd innehåller journalen uppgift om genomförda vaccinationer.
Journalhandlingen innehåller även ett vilo -EKG. Akuta hjärtbesvär svarar för en stor del av de medicinska problem som plötsligt kan drabba en person. För att behandlande sjukvård skall få bättre tolkningsmöjligheter av situationen är många gånger tidigare EKG väsentligt.
Dokumentationen innehåller också en kortfattad psykisk anamnes och bedömning där psykiska symtom, som kan vara av betydelse i en akutmedicinsk situation, tas upp.

Var kommer min medicinska journal att finnas?


Vi förvarar Din journal både i pappers- och digital form på en plats med dygnet-runt-bevakning. Den kan bara låsas upp av behörig personal och datorn där den digitala journalen förvaras är EJ kopplad till internet.

Hur kommer sjukvården ta del av min journal?


Vår jourhavande läkare har alltid med sig en mobiltelefon, som är kopplad till internet. Telefonapparaten innehåller exakt samma databas som finns på arkivdator (se ovan) men med en liten men ändå viktig skillnad: ALLA journaler i mobilen är AVPERSONIFIERADE d.v.s. journaler som vi skickar ut innehåller inget namn, foto eller födelsedatum. De innehåller bara ett patientnummer.

Vad är ett patientnummer?


Den som ansluter sig till Med Doc Info får ett plastkort – ICE kort (In Case of Emergency) – där den viktigaste medicinska informationen återfinns i kortfattad form. Patientnummer är ett unikt nummer som innehåller tre bokstäver och 6 siffror (t.ex. ABC 123 456). Detta nummer anges på ICE kortet och ersätter namn och födelseuppgifter vid kontakt mellan oss och eventuell vårdgivare för sekretessens skull.

Mer om ICE kortet


På varje ICE kort trycks ett unikt patientnummer som skall uppges vid kontakt med Med Doc Info.
På kortet finns även angivet anhöriguppgifter samt upplysning att mer information finns att tillgå genom att kontakta oss via www.meddocinfo.se eller skicka SMS till vår akuttelefon. Informationsmottagaren måste kunna använda engelska i kontakt med vår läkare.
ICE kortet bör ständigt förvaras i plånbok eller handväska d.v.s. där sjukvårdspersonal normalt söker efter personuppgifter vid akuta fall. Den personliga PIN koden, som fungerar som en extra säkerhet för snabb leverans av journalhandlingen bör ej förvaras tillsammans med ICE kortet utan memoreras eller förvaras på annat ställe.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt ICE kort? Måste jag göra polisanmälan?


Nej. På ICE kortet framgår tydligt att detta ej går att använda som ID handling i något sammanhang. De medicinska uppgifter som återfinnes på ICE kortet är så kortfattade att de ej torde vara av intresse för allmänheten, så ingen kan egentligen missbruka kortet. Normalt räcker det därför att man anmäler förlusten till Med Doc Info, som genast spärrar kortet så att information ej kan lämnas ut.

Måste man göra om läkarundersökningen om man tappar sitt ICE kort?


Nej. Din journal finns i vårt arkiv och nytt ICE kort utfärdas normalt inom 10 dagar!

Jag är egenföretagare och reser mycket både inom och utom landet. Är Med Doc Info avdragsgillt for mig och mina anställda?


Ja. Företagshälsovård och försäkring är fullt avdragsgilla – om resorna sker i tjänsten.

Vi arbetar mycket i Ryssland och öststaterna. Kan man få ICE kort och Med Doc Info journal utfärdat på ryska?


Ja. Mot extra avgift kan handlingarna upprättas på annat språk än engelska. Sådan översättning måste utföras av godkänd medicinsk översättare för aktuellt språk.

Vad menar Med Doc Info med en PIN kod?


Vår PIN kod fungerar precis likadant som en PIN kod till ett bankkort. Skillnad är att istället för en bankomat anger man patientnummer och PIN kod till vår läkare genom att trycka på knappen ”Emergency contact” på www.meddocinfo.se PIN koden bör memoreras eller förvaras skild från ICE kortet.
Om kortinnehavaren av någon anledning önskar annan PIN kod än den som tilldelats är detta fullt möjligt genom att kontakta Med Doc Info via kontorstelefon eller hemsidans kontaktformulär (ej via akut -formulär eller -SMS). Byte kan dock endast ske en gång under 3-årsperioden.
Om angivet patientnummer och PIN kod stämmer, sänds kortinnehavarens avpersonifierade Med Doc Info journal till angiven adress (e-mail eller SMS) utan vidare kontroll av mottagaren.

Med ett PIN kod alternativ öppnas således möjligheten att extra snabbt få tillgång till den avpersonifierade journalhandlingen.

Utan en PIN kod är vägen för att få tillgång till journalhandlingen svårare eftersom vi måste validera mottagaren genom att erhålla information om mottagande sjukvårdsenhet och eventuellt också ta personlig kontakt med densamma för att tillförsäkra den anslutne att journalhandling ej kommer i orätta händer.

Med Doc Info´s PIN kod är en kombination av 4 bokstäver och 4 siffror t.ex. HKLU 1986.

Jag är en klättrare och kan inte bära med mig ett ICE kort på klätterturer, finns det något alternativ?


Ja. Kortinnehavaren har också möjlighet att bära en självhäftande beständig QR kod eller kontaktinformation på egna föremål som vanligtvis bärs runt halsen (t.ex. medaljong), runt handleden (t.ex. armband, -ur) eller runt fotleden (t. ex. vristband). Självfallet går det även att placera de självhäftande informationslapparna på andra föremål t. ex. mobiltelefon, pass… Det ligger i den anslutnes eget intresse att se till att det personliga patientnumret skyddas!

Om någon bara anger mitt patientnummer utan PIN kod, får personen i fråga då ta del av min journal?


Om man anger ett korrekt patientnummer utan en PIN kod måste kontaktpersonen fylla i ett speciellt formulär eller SMS som sedan skickas till vår jourhavande läkare. Ifyllt formulär ska innehålla mottagarens land, stad, sjukhus, avdelning, tel. nr., fax. nr., e-mail adress och namn på den behandlande läkaren. Efter att vår läkare har ringt upp den behandlande enheten och bedömt att mottagaren är trovärdig skickas journalen.
OBS kontaktpersonen måste kunna använda engelska i kontakt med vår läkare.

Om någon anger mitt patientnummer och PIN kod får personen i fråga då ta del av min journal?


Ja. Om patientnummer och PIN kod anges korrekt i begäran om medicinsk information sändes avpersonifierad journal utan vidare kontroll till angiven mottagare (via e-mail eller SMS). Begäran om journalkopia skall således alltid ske skriftligt och medicinsk information lämnas också enbart i skriftlig form!

Om någon bara anger min PIN kod utan patientnummer, får personen i fråga då ta del av min journal?


Nej. PIN kod och patientnummer måste anges tillsammans. Utan denna kombination skickas inga journaler ut.

Om någon bara anger mitt namn och födelsedatum utan patientnummer, får personen i fråga då ta del av min journal?


Nej. För vår del fungerar bara patientnummer som referens.

Det verkar som att Med Doc Info ställer höga krav på mottagaren av den medicinska journalen. Kan det bli så att den lokala sjukvården inte kommer att kunna uppfylla alla era krav i en akutsituation?


Om den lokala sjukvården inte kan fylla i eller fyller i felaktigt några av de i formuläret angivna punkterna, kommer vi att försöka reda ut det via ett telefonsamtal. Sedan uppmanas mottagaren skicka det kompletta formuläret igen.
Om vi tycker att mottagarens uppgifter ej stämmer, skickas inga uppgifter ut.
Det viktigaste för oss att ge våra kunder den snabbaste tjänsten med högsta sekretess.
Man ska också komma ihåg att vi bara skickar avpersonifierade journaler.

Vilka medicinska fakta måste kunna anges för att en Med Doc Info journal skall kunna upprättas? Hur gammal får undersökningen i så fall högst vara?


De fakta som måste presenteras framgår av vår broschyr som även finns på hemsidan. Alla uppgifter måste vara lämnade för att journal skall kunna upprättas. Den undersökning som ingår får ej vara äldre än 2 månader. Om det föreligger svårigheter att få fram uppgifter eller att få undersökning utförd kan Med Doc Info´s läkare utföra detta. Kontakta oss då via kontorstelefon eller hemsidans kontaktformulär (ej via akutnummer!).

Hur länge gäller avtalet mellan mig och Med Doc Info?


Från angivet utfärdandedatum gäller ICE kortet, Med Doc Info journalen samt vår tjänst i tre år. Datum när medicinsk undersökning utförts liksom när kortet upphör att gälla anges på ICE kortet. Kortinnehavaren informeras 2 månader innan giltighetstid för kort och journalhandling går ut för att möjliggöra framtagande av aktuell medicinsk information för eventuell förlängning av anslutningsavtalet. Om kortinnehavaren ej inkommer med ny medicinsk information eller uppsöker Med Doc Info´s läkare upphör vår tjänst automatiskt att gälla tre år efter utfärdandedatum liksom kort och journalhandling.

Varför gäller undersökningen just tre år?


Det är väsentligt att informationen på ICE kortet och i Med Doc Info journalen är korrekt.Vi erbjuder därför kostnadsfri uppdatering av den medicinska informationen om vår läkare bedömer att så krävs. Den anslutne skall därför alltid anmäla förändringar i sitt hälsotillstånd eller i sin medicinering. Kontakta oss då via kontorstelefon eller hemsidans kontaktformulär (ej via akutnummer!).
Även om inget speciellt hänt är det viktigt att inom en viss tid göra en förnyad läkarundersökning för att dokumentera aktuellt hälsostatus. För att upprätthålla en hög kvalitet på vår tjänst har vi valt tre år som tidsgräns.

Hur uppdaterar Med Doc Info min information så att den förblir aktuell?


Om något väsentligt medicinskt drabbar kortinnehavaren under avtalsperioden, som i vanliga fall är tre år, uppmanas denne att kontakta Med Doc Info, vars läkare tar ställning till om ett nytt ICE kort skall utfärdas med uppdaterad information samt om ändring skall ske i journalhandlingen.

Kan man ringa till angiven akuttelefonnummer för att få Med Doc Info journalen?


Nej. Vår jourhavande läkare tar inte emot några akuta samtal på grund av vår sekretesspolicy som säger att all informationsväxling sker skriftligt. Alltså vid akutbehov av Med Doc Info journalen har man två vägar att välja: Den första är att skicka ifyllt kontaktformulär via www.meddocinfo.se Den andra är att skicka SMS till akuttelefonnummer angivet på ICE kortet eller på den självhäftande lappen. De två alternativen gäller dygnet runt året om.

I vilka sammanhang använder Med Doc Info akuttelefon för telefonsamtal?


Med Doc Info använder röstsamtal bara för att bedöma trovärdighet av en mottagare som angivit ett patientnummer utan en PIN kod.

Jag förstår att sannolikheten är liten, men om min journal kommer till fel adress eller i orätta händer, hur kan informationen i journalen missbrukas?


Det vi sänder till mottagaren är endast en färdigställd kopia av journalhandling där endast patientnummer anges. Namn, foto och födelseuppgifter är uteslutna av sekretesskäl. Det är bara Med Doc Info som har Dina fullständiga uppgifter och dessa kommer aldrig att lämnas ut. Mellan oss och mottagaren fungerar bara patientnummer som referens!!!
I kortinnehavarens journal dokumenteras när avpersonifierad journalkopia sänts samt information om mottagare: sjukhus, avdelning, land, stad, adress, telefonnummer, faxnummer, namn på den behandlande läkaren, e-mail adress.

Varför Med Doc Info?

Behovet av snabbt tillgänglig medicinsk information avseende viss person har blivit alltmer uppenbar under senare år. Ett stort antal olika ICE kort har tagits fram utomlands, i vissa fall med USB minne eller QR kod.Det som skiljer Med Doc Info från dessa är:

1) All information som förs in på ICE kort och i journal är medicinskt säkerställd genom journalhandling från officiell sjukvårdsinrättning eller läkare hos Med Doc Info. (I de flesta andra fall baseras informationen på kortinnehavarens egna uppgifter – vilket i vissa fall kan bli direkt missvisande!).

2) Alla diagnoser på tidigare och/eller aktuella sjukdomar eller skador utformas enligt WHO:s register med diagnos på latin/engelska och korresponderande ICD – 10 nummer. Detta innebär att de uppgifter som lämnas med stor sannolikhet kan tolkas över hela världen.

3) Alla läkemedel anges med försäljningsnamn och med generiskt namn (d.v.s. kemisk aktiv substans) för internationell användning.

4) ICE kort och Med Doc Info journal upprättas normalt på engelska. Mot extra avgift kan journalen upprättas på annat språk (kontakta Med Doc Info för vidare information).

5) Anslutning till Med Doc Info innebär att kortinnehavaren har en medicinsk journal upplagd hela avtalstiden (tre år). Om kortinnehavaren förlorar sitt kort kan ett nytt utfärdas inom 10 dagar mot en extra avgift.

6) Den medicinska journal som finns upprättad för varje kortinnehavare sändes vid behov till behörig vårdgivare över hela världen inom 4 timmar efter vår läkare har godkänt mottagaren.

7) Den medicinska sammanställningen för ICE kort och Med Doc Info journal utföres av läkare vid Räddningshälsan i Stockholm AB som bedrivit företagshälsovård sedan 1985 och som är ISO certifierat (SS EN 9001:2008).

8) Om det föreligger svårighet för enskild person att få fram den medicinska information som krävs för utfärdande av aktuella handlingar erbjuder Med Doc Info fullständig provtagning och läkarundersökning för detta. Sådan undersökning kan ske i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvall, Umeå eller Luleå. Tid bokas genom telefon (+46) 8 410 136 04. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär på vår hemsida. Om 5 eller fler personer från samma ort är i behov av läkarundersökning för upprättande av Med Doc Info journal kan sådan undersökning ske lokalt av vår mobila grupp!

[efb_likebox fanpage_url=”MedDocInfo” box_width=”250″ box_height=”” locale=”sv_SWE” responsive=”0″ show_faces=”0″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ ]