Hem

Om Med Doc Info

Med Doc Info är ett internationellt system för att snabbt överföra medicinsk information vid inträffad olycka eller akut sjukdomsfall utomlands eller inom landet.
Systemet innebär att varje ansluten person får en sammanställd digitaljournal, med internationellt tolkningsbara diagnoser enligt WHO:s ICD-10, som är förberedd för att vid behov kunna sändas till behandlande sjukvård över hela världen dygnet runt och året runt inom 4 timmar i avpersonifierad form d.v.s. utan namn, födelseuppgifter och foto. Genom ett personligt ICE kort ges en första medicinsk information i kortfattad form där aktuella sjukdomar och medicinering anges liksom uppgift om blodgrupp, puls, blodtryck och eventuell överkänslighet, – uppgifter som kan förbättra behandlingsmöjligheter och i vissa fall t.o.m. rädda liv.
På ICE kortet anges också möjlighet till anhöriguppgifter samt hur mer information kan erhållas genom kontakt via vår hemsida eller genom att sända akutSMS till angivet nummer. Sekretess är viktig vid förmedling av personlig medicinsk information. Varje ICE kort är därför försett med ett specifikt patientnummer som ersätter personuppgifter. Om lokal behandlande sjukvård behöver mer medicinsk information anges patientnummer istället för övriga personuppgifter vid rekvisition av journalhandling. För att öka säkerhet i systemet samt för att underlätta en leverans av medicinsk journal erhåller varje ansluten kortinnehavare en personlig PIN kod som ej bör förvaras tillsammans med ICE kortet. 
Om behandlande sjukvård anger korrekt patientnummer och tillhörande PIN kod sändes akutjournal utan vidare kontroll till angiven adress per e-mail eller SMS. Om den drabbade är medvetslös, p.g.a. språksvårighet eller helt enkelt glömt sin PIN kod måste rekvirerande sjukvård fylla i en safety form där trovärdigheten valideras genom motringning av Med Doc Info´s jourläkare. Först efter dennes godkännande sändes begärd journalhandling. 
Även om den drabbade förlorat eller glömt sitt ICE kort finns nåbarhet med Med Doc Info genom att den anslutne kan ha självhäftande lappar med kontaktinformation både i klartext och QR kod. Dessa informationslappar fästes lämpligen vid personliga föremål vid hals (medaljong), handled (klocka) eller fotled (vristband). Med Doc Info är ett genomtämkt medicinskt informationssystem där såväl personlig sekretess som snabb leverans av viktig medicinsk information kan ske i en akut situation.